Planificació i qualitat

Plans i programació

Dades que fan referència al personal docent i a l’alumnat matriculat segons diversos paràmetres. Aquí trobareu també indicadors acadèmics referits als estudis del Títol Superior de Música, així com l’informe de seguiment de la titulació.

Qualitat

La nostra escola ha estat pionera en impartir el títol superior de música amb els criteris que estableix l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquesta integració dels ensenyaments artístics superiors en l’EEES permet superar la distinció entre titulacions superiors universitàries i no universitàries i, alhora, reforçar les estratègies d’intercanvi i circulació d’alumnat i professorat a Europa.

Els estudis de Títol superior de música LOE que imparteix l’Esmuc han estat verificats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)* amb els mateixos criteris amb què s’estan avaluant els graus universitaris.

Memòries anuals

La memòria és un document que resumeix les principals activitats dutes a terme per l’ESMUC, així com les dades i indicadors més significatius durant un any acadèmic.

Enquestes de satisfacció

Les enquestes de satisfacció les elaboren de manera anònima els estudiants de grau (diferenciant explícitament els de primer curs) i de màster, i es refereixen a la docència de cadascun dels quadrimestres del curs acadèmic.

Les xifres reflecteixen:

  • 1. la satisfacció amb les assignatures

  • 2. la satisfacció amb l’activitat docent

Per ambdós indicadors, puntuats sobre 5, es recull també la desviació estàndard (S), una mesura que mostra la variació o dispersió que presenten els valors respecte de la mitjana.

L’ESMUC forma part de:

Elia
Aec
Acesea