Sobre l’ESMUC

L’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) és l’únic centre públic que atorga a Catalunya el grau en ensenyaments artístics superiors de Música, en el marc de l’ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l’Espai Europeu de l’Educació Superior.

L’escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb uns 600 alumnes que cursen la titulació superior de música, en les diverses especialitats que s’imparteixen, i uns 180 estudiants de màster i postgrau. Durant els mesos de juny i juliol també ofereix cursos d’estiu, adreçats a públics més amplis.

El fet que a l’Esmuc conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar aquí sigui molt enriquidora, i contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus.

Missió, visió i valors

Formar part de l’Esmuc vol dir créixer en un entorn transversal i flexible des del punt de vista dels itineraris formatius, on totes les especialitats i estils musicals són presents i conviuen en igualtat de condicions.

La nostra missió és preparar els estudiants perquè puguin assolir reptes professionals a escala internacional i vetllar per la seva incorporació al món professional, afavorint la formació de músics amb perfils interessants per al mercat internacional.

Per aconseguir aquests objectius, ens basem en un model de centre:

  • Integral, caracteritzat per la flexibilitat i la no-jerarquia entre disciplines.

  • A l’avantguarda dels llenguatges i de la innovació tecnològica aplicada a la música.

  • Al servei dels futurs professionals de la música i també del conjunt de la societat.

  • List ItemConnectat i coordinat amb les xarxes educatives i musicals de Catalunya i de la resta del món.

  • Obert a tot el sector musical, permeable a l’entorn social i impulsor de la música en totes les seves dimensions.